«Бунтовният остров»

- 1 -
Чарлс Мун БенетБунтовният остров ОСТАВЕНИ НА ОСТРОВА

Едва в последната минута бях избран да придружавам капитана на брега. Когато четиримата моряци се наведоха над веслата, вътрешно се засмях от радост, защото очаквах приятна разходка по сушата. Но капитан Дик Хътълстоун бе на друго мнение.

— Стой в лодката, момче! — заповяда той, когато стъпи върху златния пясък на заливчето, в което бяхме влезли. — Вие, другите, елате с мен!

— Слушам, сър! — извиках, колкото можех по-бодро, но ги гледах със завист в душата си как се отдалечават. Капитанът вървеше пръв, много стегнат и изправен, а след него, в малка група — моряците: Дик Денджър с широката си, провлачена крачка; Чири Сам с ръце в джобовете и готов да си засвири някоя песен, ако капитанът не изглежда толкова сериозен; Олд Троуър, сбръчканият старик на екипажа, който, роден на борда преди шейсет години, едва ли бе прекарал толкова много дни на сушата през целия си живот; и последен от всички, Боксър Джим, гигантът на кораба. Завиждах му повече за широките рамене и чудесните мускули, отколкото за разходката.

За момент се изкуших да не изпълня заповедта на капитана, да почакам, докато той изчезне между високите палми по брега, после да се измъкна сам за едночасова разходка. Но мисълта за камшика ме възпря. Макар и доста добър капитан, Хътълстоун можеше да бъде и ужасно строг, когато не се изпълняват заповедите му. Знаех това от личен опит.

Ето защо, макар и недоволен, се настаних удобно в лодката. Трябва да съм спал около един час, когато оръдеен гръм ме събуди и ме накара да подскоча. Като се изправих, едва не извиках, тъй като видях нашият кораб да излиза с разперени платна от залива.

Втори поглед ми откри причината за това. Красив тримачтов кораб бързаше към острова с издути платна. На главната му мачта се развяваше зловещото знаме с черепа и кръстосаните кости.

Докато го следях, огнен блясък светна от носа му и почти веднага се вдигна цял фонтан вода от морето близо до „Светла зора“. Не чаках повече, изскочих от лодката и хукнах по дирите на капитана, които се виждаха ясно на пясъка, но когато стигнах до палмите, дирята изчезна, а гърмът на втори изстрел ме накара да продължа, макар да не знаех накъде. Щастието ми помогна и след пет минути се натъкнах право на капитана, който с пламнало лице тичаше към брега.

— Стрелят по нас, сър! — викнах в бързината.

- 1 -