«Tomek na wojennej ścieżce»

- 1 -
Alfred SzklarskiTOMEK NA WOJENNEJ ŒCIE¯CENieoczekiwany napadOgnisto krwisty mustang drugimi susami pкdzi³ przez rozleg³¹ prerie. JeŸdziec siedz¹cy na nim pochyli³ siк nisko do przodu, aby obszernym rondem wyszywanego srebrem sombrera os³oniж twarz przed smagniкciami wiatru. Pу³dziki szlachetny rumak z nieokie³znan¹ pasj¹ przeskakiwa³ pojawiaj¹ce siк na jego drodze kolczaste kaktusy, zrкcznie omija³ wykroty i gna³ przed siebie, brzuchem po purpurowej sza³wi porastaj¹cej szerok¹ rуwninк. wiatru upaja³ jeŸdŸca i wierzchowca.. D³ugo mkn¹ wlok¹c za sob¹ po stepie wyd³u¿ony cieс.Zaraz cz³owiek uniуs³ g³owк. Wydal okrzyk radoœci, a nastкpnie ostro œci¹gn¹³ cugle wierzchowca. Musia³ posiadaж niezwyk³¹ zrкcznoœж i sile, gdy¿ osadzony na miejscu mustang czterema kopytami zary³ siew ziemie. Przez krуtka chwilк okazywa³ niezadowolenie; przysiad³ na zadzie, stawa³ dкba, lecz wprawne d³onie jeŸdŸca szybko zmusi³y go do pos³uszeсstwa.M³ody cz³owiek lew¹ rкk¹ zsun¹³ do ty³u filcowy kapelusz o szerokich kresach, ktуry opad³ mu na plecy, zawisaj¹c na rzemieniu prze³o¿onym pod brod¹. W ogorza³ej od s³oсca twarzy b³ysnк³y weso³e, jasne oczy. Teraz z wiкkszym prawdopodobieсstwem mo¿na by³o oceniж jego wiek. Mуg³ mieж oko³o szesnastu lub siedemnastu lat, chocia¿ z postawy wygl¹da³ na dziewiкtnaœcie. Wra¿enie to wywo³ywa³y jego szerokie bary, wysoki wzrost oraz wyrobione miкœnie, uwydatniaj¹ce siк pod obcis³¹, barwn¹ koszul¹ flanelow¹.JeŸdziec uspokoi³ rumaka, po czym z uwag¹ spojrza³ przed siebie na po³udnie, gdzie wœrуd grupy poszarpanych skal wystrzela³a ku niebu doœж wysoka gуra - cel jego porannej wycieczki. Wznosi³a siк na samym pograniczu Stanуw Zjednoczonych Ameryki Pу³nocnej i Meksyku. Z jej w³aœnie szczytu zamierza³ przyjrzeж siк bli¿ej meksykaсskiej ziemi, ktуrej pу³nocne rubie¿e, ze wzglкdu na czкste napady rabunkowe i utarczki zbrojne, zwano „wiecznie p³on¹c¹ granic¹”.
- 1 -