«Приказка за свещицата»

- 1 -
Приказка за свещицата

Живял някога един велик цар. Той имал трима сина и три дъщери. Когато дошло време да умира, царят повикал синовете си и им рекъл:

— Деца мои, цялото си царство оставям на вас, живейте, както знаете и както искате, само не погубвайте трите си сестри. Омъжете ги за първия, който ги поиска.

Дал царят на най-малкия си син скъпоценен камък и му поръчал:

— Пази го, той ще ти помогне при нужда.

После посочил на тримата черната планина и добавил:

— Не ходете на лов в тази планина. Можете да отивате на червената и на бялата, там не е опасно.

Царят умрял. Погребали го синовете му, както подобава на неговия царски сан, и се облекли в траур. Изминали се два месеца. Веднъж на мръкване долетял един бухал и кацнал на големия камък пред вратата на двореца. Бухалът изпратил човек при братята да им каже, че иска най-голямата им сестра за жена. Грабнали тоягите си двамата по-големи братя: „Изгонете го! Кой ще даде сестра си на бухал?“

А най-малкият брат хванал за ръка сестра си, извел я и я дал на бухала.

— Аз няма да наруша волята на баща си — казал той.

Бухалът качил девойката на гърба си и отлетял.

На другия ден дошъл един вълк и поискал за жена по-малката им сестра. По-големите братя дали и на вълка същия отговор, но най-малкият брат извел сестра си и я дал на вълка.

На третия ден долетял сокол и поискал за жена най-малката сестра. Най-малкият брат дал и нея, качил я соколът на гърба си и отлетял в облаците.

Омъжил така най-малкият брат и трите си сестри и си помислил: „Едното желание на баща си изпълних точно, без да го наруша, но на черната планина все пак ще отида. Искам да видя какво толкова опасно има за човека там.“

- 1 -